පානම

More: පානම නගරය , කොලෝන් , Penonome , ඩේවිඩ් , ලා පල්ලම (පානම) , බොකෙට් , ලා කෝරරා , පෝටෝබෙලෝ , සන්තියාගෝ ඩී වෙරගුවාස්