ආර්ජන්ටිනාව

More: බුවනෝ අයර්ස් , කොර්ඩෝබා , මෙන්ඩෝසා , උෂුවායියා , පුවෙටෝ මැඩ්රින් , සල්ටා , සැන් ජුවාන් , ලුහාන් , ලා ප්ලාටා , නියුක්වෙන් , Resistencia , මීරාමාර් , කෝඩෝඩෝ රිවැඩ්වියාව , ලා රියෝජා , එල් කැලේෆේට් , සැන් සැල්වඩෝර් ද ජුජයි