උරුගුවේ

More: මොන්ටෙවේඩියෝ , සැන් ජෝස් ඩී මායෝ , කොලෝනියා ඩි සැසෙන්ටෙන්ටෝ , මාලදොනඩෝ , කොස්තා ඩෝ ඔරෝ , ලාස් පිඩ්රාස්